2023-06-26T16:43:15+03:00

מאז בריאת העולם נתונים האדם והטבע במעגל אינסופי של חיים ונתינה.

חוות "חמדת שדות" ניטעה במעגלים כדי לבטא את הקשר הזה שאנו נוטים לפעמים לשכוח.